1. اسپرینکلر با مد کنترل چگالی / مساحت CMDA

نوعی اسپرینکلر اسپری کننده است که توانایی کنترل حریق در انبار ها را به کمک الزامات چگالی بر مبنای مساحت فراهم می سازد.

2. اسپرینکلرکاربرد خاص با مد کنترل CMSA

نوعی اسپرینکلر اسپری کننده که قادر به تولید قطرات بزرگ آب و دبی خروجی بالا با توانایی کنترل آتش سوزی های با شدت زیاد است که بیشتر در انبار ها مورد استفاده قرار می گیرد. 

3. اسپرینکلر زود اطفا کننده واکنش سریع ESFR

نوعی اسپرینکلر واکنش سریع که توانایی کنترل و اطفا آتش سوزی های با شدت زیاد را دارد و بیشتر در انبارها مورد استفاده قرار می گیرد.