سیستم ایستگاه خشک اسپرینکلر ها برای کاربرد هایی که سیستم لوله ها و اسپرینکلر ها در معرض دمای انجماد زیر صفر مانند سیستم های عایق نشده، اسکله ها، پارکینگ ها، ویترین فروشگاه ها، اتاق های زیر شیروانی و فضا های مشابه که فاقد سیستم گرمایش هستند و… طراحی شده اند. در این حالت سیستم اسپرینکلر تحت فشار گاز بجای آب قرار می گیرد. شیر ایستگاه خشک با عملکرد اسپرینکلر و تخلیه هوای داخل سیستم افت فشار را تشخیص داده و آب را وارد سیستم می کند تا آب به محل حریق برسد.