سیستم شیرهای هیدرانت در شبکه­های زمینی و در فضای باز و خارج از ساختمان ­ها (حاشیه معابر ) نصب می­شوند. این شیرها دارای یک انشعاب اصلی به قطر 4 اینچ و دو انشعاب فرعی به قطر 2/1 2 اینچ است.