طراحی و ساخت این سیستم اطفای حریق جهت واکنش سریع به رشد آتش می باشد. این سیستم ها توسط یک عامل هیدرولیکی، پنوماتیکی یا الکترونیکی آتش را تشخیص داده و فعال می شوند و با سرعت و دبی بسیار بالا جریان سیال را باز می کنند. خصوصیت بارز  این شیر قابلیت باز شدن سریع و ناگهانی آن پس از دریافت اعلان تشخیص آتش می باشد.