این قطعه تنها در یک جهت به جریان سیال اجازه عبور می دهد. با توجه به میزان افت فشار در استفاده از شیر های یکطرفه توصیه میشود در سیستم های حفاظت آتش نشانی از این سری شیر ها درخواست داده نشود.