ریلیف ولو برای محافظت از سیستم های حساس به فشار برای جلوگیری از تاثیرات مخرب فشارهای بالا طراحی شده است. ریلیف ولوها از مهم ترین بخش های یک سیستم تحت فشار هستند. با افزایش فشار و عبور از حد مشخص شده ریلیف ولو باز شده و مانع از خرابی سیستم می شود و با بازگشت فشار به محدوده مجاز شیر ریلیف ولو مجدد بسته میشود و همچنین سیستم را از خطاهای متناوب محافظت می کند.