شیر های کاهنده فشار کنترل هیدرولیکی برای کاهش فشار بالا در شبکه انتقال آب به یک فشار کمتر استفاده میشوند. میزان فشار خروجی از شیر های کاهنده فشار پایدار بوده و تغییرات جریان و نرخ جریان روی فشار خروجی این شیر بی تاثیر است. کاویتاسیون سیال باید در انتخاب شیر کاهنده فشار در نظر گرفته شود.